วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร

รุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นมหานครน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์สำนักการศึกษา

ำนักการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดก้าวไกล ก้าวทันโลก มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

วิสัยทัศน์เขตวัฒนา

ขตวัฒนา เมืองนานาชาติที่น่าอยู่ น่าทำงานและมีตวามสุข

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)

ุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สมดุลทั้งความรู้และคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
ให้มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด

 

ปรัชญา

ารศึกษา พัฒนาคนและสังคม